Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie

Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie informuje o bezpłatnych szczepieniach przeciwko grypie, które mogą zostać zrealizowane w SZOZ w Nowym Korczynie oraz w Brzostkowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COYID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:
•   osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
•   osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
•   osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
•   nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
•   studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
•   osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne    lub    inspekcyjne    zgodnie    z    właściwością    wojewódzkiego    inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
•   osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki wjednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej  całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. l tej ustawy;
•   pacjenci:
- zakładu opiekuńczo-leczniczego,
- zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
- hospicjum stacjonarnego lub domowego,
- oddziału medycyny paliatywnej;
•   osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. l tej ustawy;
•   osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia    dziennego,    placówce    opiekuńczo-wychowawczej,    regionalnej    placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
•   funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej,  Straży Marszałkowskiej,  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Anty korupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej  (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
•   Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
•   osoby urodzone nie później niż w 1946 r.   -tj. grupa 75+, osoby młodsze nie korzystają z nadanego uprawnienia.
Informujemy ponadto, iż osoby w wieku 64 (skończone) - 74 mogą skorzystać z 50% refundacji przy zakupie w aptece szczepionki na grypę sezonową.